REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FILANTROPEA


Obowiązuje od 5 kwietnia 2023 r.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Strona: www.filantropea.pl zwana dalej Sklepem Internetowym jest prowadzona przez Filantropea Agnieszka Sawczuk, ul. Brzezińska 14a, 03-075 Warszawa NIP: 524-170-76-37 zwanym dalej Sprzedawcą. Kontakt z Użytkownikami Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: hello@filantropea.pl.

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Filantropea Agnieszka Sawczuk za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz korzystanie przez Użytkowników z serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów
o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi oferowanej poprzez Sklep Internetowy, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.

Prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do Sklepu Internetowego należą w całości do Filantropea Agnieszka Sawczuk

DEFINICJE

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba że
z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

Użytkownik – podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał akceptacji Regulaminu (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną);

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 21 1 Kodeksu cywilnego.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego, określający zasady sprzedaży Produktów przez Sprzedającego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, korzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Użytkownika związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.filantropea.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może w szczególności składać Zamówienia

Produkt – przedmiot Umowy sprzedaży, przedstawiony i opisany na Stronie Sprzedawcy; w szczególności Wydarzenie zorganizowane za pośrednictwem Sprzedającego

Wydarzenie – zorganizowane za pośrednictwem Sprzedającego przedsięwzięcie, w szczególności event, warsztaty, szkolenie, konferencja, doradztwo, konsultacje, impreza promocyjna. Wydarzenie może być bezpłatne lub odpłatne.

Bilet – dokument w formie elektronicznej zakupiony przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego potwierdzający zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym oraz uprawnienie do wzięcia udziału w Wydarzeniu organizowanym przez Sprzedającego.

Umowa – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Filantropea Agnieszka Sawczuk, a Użytkownikiem zawierana, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego;

Sprzedawca – Filantropea Agnieszka Sawczuk

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy zakupu Produktu na odległość za pośrednictwem Sklepu określającej rodzaj, liczbę sztuk Produktu, sposób dostawy Produktu, sposób płatności za Produkt, dane Użytkownika niezbędne do realizacji zamówienia, informację o chęci otrzymania faktury VAT, ewentualne inne uwagi Użytkownika.

Formularz Zamówienia – formularz elektroniczny, element strony Sprzedawcy, za pomocą którego Użytkownik może dokonać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW
Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym zawierania umów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Strony Sprzedawcy, korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Użytkownika.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin rozumiany jest zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy możliwość składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego i zawierania Umów sprzedaży a odległość.

Użytkownik za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego ma możliwość składania Zamówień niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.

Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają cenę brutto z doliczonym podatkiem VAT.

Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego, obowiązujące w dniu związania się przez Użytkownika umową na odległość, obowiązują do dnia realizacji Umowy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanych produktów.

Sprzedawca w wykonaniu Umowy sprzedaży ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.

Sprzedawca realizuje Umowę Sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


ZAMÓWIENIA

Użytkownik może także dokonać zakupów w sklepie bez rejestracji.

Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być realizowane 24 godziny na dobę.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy:

dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wskazujące na chęć jego zakupu (np. „dodaj do koszyka”)

złożyć Zamówienie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia oraz poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wskazujące na dyspozycję zakupu Produktu (np. „Dokonaj zakupu”)

podejmując kolejne kroki w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty
i podane informacje na Stronie Sprzedawcy.

Umowa sprzedaży Produktów zostaje zawarta po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Strony Sprzedawcy – po końcowym potwierdzeniu Zamówienia przez Użytkownika zgodnie z ust. 4.1 powyżej, z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji - co nastąpi przez przesłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika oświadczenia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Zawartość strony Sprzedawcy stanowi ofertę handlową w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje przez przekazanie Konsumentowi faktury VAT.

Sprzedawca lub Użytkownik może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na przyszłość. Wypowiedzenie dokonuje się poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy za pomocą e-maila.

Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

Niedozwolonym jest korzystanie ze Strony Sprzedawcy w sposób naruszający obowiązujące prawo, przepisy Regulaminu lub dobre obyczaje.

Sprzedawca może wstrzymać dostęp do Sklepu Internetowego Użytkownikowi, który korzysta ze Sklepu w celach niezgodnych z przeznaczeniem lub jego działania przynoszą szkodę osobom trzecim lub naruszają obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.


PŁATNOŚCI

Zapłatę za zamówiony Produkt Użytkownik może dokonać w następujący sposób:

Płatność kartą płatniczą – płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych

Szybki przelew – usługa płatności „szybkim przelewem” z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych

Zwykły przelew – przelew tradycyjny na rachunek Filantropea Agnieszka Sawczuk (płatność offline).

Sprzedawca zastrzega, że poszczególne sposoby płatności mogą być niedostępne
w przypadku niektórych Produktów. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności udostępniane są Użytkownikowi na etapie zakupu Produktu. Wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności za Produkt, w trybie przewidzianym w niniejszym postanowieniu Regulaminu, ponosi Użytkownik.

Kwota należności wynikająca z formularza zamówienia Produktu powinna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu zamówienia i otrzymaniu e-maila
z potwierdzeniem.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przez dostawcę usług płatniczych, w tym za podanie przez Użytkownika kupującego Produkt numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności.

W szczególności za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzonych na stronach internetowych operatora płatności odpowiada operator płatności zgodnie ze swoim regulaminem.

Sprzedawca wysyła Użytkownikowi potwierdzenie zakupu Produktu/ Biletu na Wydarzenie drogą mailową, na wskazany przez niego adres.

Otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z obowiązkiem Sprzedającego realizacji Wydarzenia/ Produktu, na które Użytkownik otrzymał Bilet.


ZNIŻKI ORAZ KODY RABATOWE

Kod rabatowy kwotowy lub procentowy upoważnia do zakupu produktów z oferty Sprzedawcy zamieszczonej na www.filantropea.pl z rabatem zamieszczonym na kuponie przy założeniu ewentualnych progów minimalnych zaznaczonych w informacji o promocji i działaniu kodu rabatowego.

Użytkownikowi przysługuje prawo do jednokrotnego wykorzystania kodu podczas zakupów w Sklepie Internetowym jeśli tak stanowi informacja dot. wykorzystania kuponu.

Kody rabatowe nie sumują się. Nie można wykorzystać dwóch kodów podczas jednych zakupów.

Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi lub procentowymi, udzielanymi przez właściciela Sklepu Internetowego. Użytkownik uaktywnia rabat dodając wybrany Produkt z listy do Koszyka, a następnie wpisując kod rabatowy w polu wskazującym na dyspozycję chęci skorzystania z rabatu np. „Kod Rabatowy: Kod kuponu”. Po wpisaniu poprawnego kodu oraz zaakceptowaniu go przyciskiem „Zaktualizuj koszyk” widocznym przy realizacji zamówienia w koszyku, Użytkownikowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej, podstawowej ceny detalicznej Produktu. Kody rabatowe posiadają określone daty ważności. Po ich upłynięciu nie będzie można skorzystać z kodów.

W przypadku zwrotu Produktów zakupionych w ramach promocji z wykorzystaniem kodu rabatowego, Użytkownik będący Konsumentem otrzymuje zwrot wartości Produktu widniejący na fakturze.


ZWROTY

Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość,
w tym Umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, bez podania przyczyny
i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie Sprzedawcy w terminie 14 dni. Wzór oświadczenia w wersji do pobrania dostępny jest tutaj.

W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Konsument zakupił więcej niż jeden Produkt, odstąpienie od umowy dotyczyć może wszystkich Produktów z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Produkt sprzedawany jest jako lub pakiet (zestawy specjalne), odstąpienie od Umowy możliwe jest w stosunku do całości tego pakietu, bez naruszania jego integralności.

W przypadku, gdy Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle do Konsumenta na trwałym nośniku np. pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą w stosunku do jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął ofertę Konsumenta zawarcia Umowy, oferta przestaje być wiążąca.

W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu Produktu, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,
z potrąceniem kosztu dostarczenia Produktów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, w sytuacji w której Konsumentowi na jego żądanie, została wystawiona faktura VAT Sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę VAT korektę.

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta tj. w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, przygotowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Warunkiem odstąpienia od Umowy i zwrotu płatności i jest posiadanie i przesłanie kopii lub oryginału wystawionego przez Sprzedającego dokumentu zakupu.

W przypadku odwołania Wydarzenia Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Użytkownikowi kupującemu Bilet. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, o ile kupujący Bilet zażąda zwrotu środków za bilet, Sprzedający ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków kupującemu Bilet.


REKLAMACJE

Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Sprzedającego.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres: hello@filantropea.pl.

Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
Imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail składającego reklamację,
Określenie przedmiotu reklamacji, kwoty jaka została zapłacona przez Konsumenta,
Przedstawienie przyczyny i okoliczności uzasadniających reklamację,

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany
w reklamacji.

W wypadku, gdy Użytkownik będący konsumentem składa reklamację co do jakości usług oferowanych przez Sprzedającego, a Sprzedający nie uznaje roszczenia, Użytkownik może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.

postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej;

wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;

interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe przetwarzane są przez Filantropea Agnieszka Sawczuk, który jest administratorem danych osobowych w zakresie danych Użytkowników podanych podczas Rejestracji Konta w Sklepie Internetowym. Dane osobowe zbierane w ten sposób są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwanego ,,RODO”). Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Filantropea Agnieszka Sawczuk zostały określone w jej Polityce Prywatności.

Filantropea Agnieszka Sawczuk przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania usług określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do celów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami Rozporządzenia RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Filantropea Agnieszka Sawczuk umożliwia osobie, której dane dotyczą, prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, zmiany decyzji w stosunku do udzielonych zgód marketingowych, sprostowania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do uzyskania kopii zgromadzonych w Filantropea Agnieszka Sawczuk danych na swój temat.

Sprzedawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Konsumenta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca wykorzystuje pliki typu „cookie” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika w celu usprawnienia zawierania Umów sprzedaży i korzystania ze Sklepu tj.: utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dostosowania Sklepu Internetowego do potrzeb Użytkowników oraz tworzenia statystyk przeglądania Strony Sprzedawcy.

Prawa wyłączne do treści udostępnianych na Stronie Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sprzedawcy, znak towarowy Sprzedawcy, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem będą rozstrzygane polubownie. Jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sporów nie będzie możliwe, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


Zmiany regulaminu

Filantropea Agnieszka Sawczuk zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana może dotyczyć w szczególności uruchomienia nowych Produktów świadczonych
w ramach Sklepu Internetowego.

Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Filantropea Agnieszka Sawczuk, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Sklepie Internetowym zmienionego Regulaminu. Wydarzenia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie na stronie https://filantropea.pl/regulamin. Jeśli Użytkownik nie sprzeciwia się stosowaniu zmienionych warunków w terminie, zmienione warunki uznaje się za przyjęte przez Użytkownika. Za sprzeciw wobec zmienionego Regulaminu uznaje się rozwiązanie Umowy z Filantropea Agnieszka Sawczuk.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz w przypadku Użytkowników będących Konsumentami – ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 30.03.2023 r. i ma zastosowanie do umów zawartych począwszy od dnia 5 kwietnia 2023 r.